เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง ยึดหลักธรรมาภิบาล นำประโยชน์และความสุขสู่สมาชิก

ภาพกิจกรรม

  • ศึกษาดูงาน

  • พัฒนาองค์ความรู้แก่สมาชิก

  • การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

  • สวัสดิการด้านการศึกษาบุตร

  • สวัสดิการผู้เกษียณอายุราชการ

  • สวัสดิการสำหรับสมาชิก ผู้ถึงแก่กรรม

สมาชิกที่ทำธุรกรรมเกิน 10,000.- บาท  กรุณาโอนเข้าบัญชี   

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี    เลขที่บัญชี  115-1-60886-6

ธนาคารออมสิน สาขาสระบุรี     เลขที่บัญชี 0-5051109505-6

ภายในเวลา 15.00 น. ของทุกวันทำการ   โอนแล้ว กรุณาแจ้งที่ โทร 0 3622 3806 , 09 2254 3881

                                                                                                                                                                                                                              
Visitors: 46,617