เงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษ มี 2 ประเภท ดังนี้

          1. เงินกู้พิเศษ

          2. เงินกู้พิเศษเพื่อบ้านหลังแรก

.......................................................................................................................................................................

1. เงินกู้พิเศษ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

          1.1. การให้กู้พิเศษแก่สมาชิก เพื่อ

                 (1) เพื่อการเคหะ

                 (2) เพื่อซื้อยานพาหนะ

                 (3) เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของครอบครัว

          1.2. กู้พิเศษ วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด

          1.3. หลักประกัน ดังนี้

                 (1) อสิงหาริมทรัพย์อันปลอดจำนองรายอื่น จำนองเป็นหลักประกันเต็มจำนวนเงินกู้ไม่เกินร้อยละ80แห่งมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น

                 (2) หลักทรัพย์รัฐบาลจำนำเป็นประกันเงินกู้รายนั้นไม่เกินร้อยละ 80 แห่งมูลค่าของหลักทรัพย์นั้น

                 (3) บัญชีเงินฝากในสหกรณ์จำนำเป็นหลักประกันได้ภายในจำนวนร้อยละ 90 ของเงินคงเหลือในบัญชี

                 (4) ตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์จำนำเป็นประกันได้ภายในจำนวนร้อยละ 90 ของจำนวนมูลค่าต้๋ว

          1.4. อัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินกู้สามัญ ลบ ยี่สิบห้าสตางค์

2. เงินกู้พิเศษเพื่อบ้านหลังแรก มีเกณฑ์ ดังนี้

          2.1. การให้กู้พิเศษเพื่อบ้านหลังแรก เพื่อ ให้สมาชิกกู้ซื้อบ้านหลังแรก หรือ การรีไฟแนนซ์บ้านหลังแรกจากสถาบันการเงิน

          2.2. วงเงินให้กู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท ประเมินโดยบริษัทเอกชน ส่งชำระ ไม่เกิน 300 งวด

          2.3. หลักประกันบ้านที่สร้าง หรือ ซื้อ หรือ การรีไฟแนนซ์บ้านหลังแรกจากสถาบันการเงิน

          2.4. อัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินกู้พิเศษ ลบ ห้าสิบสตางค์ ไม่ได้เงินเฉลี่ยคืน

          2.5. ต้องทำประกันอัคคีภัย กับบริษัทที่สหกรณ์กำหนด

Visitors: 52,489