เงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

          1.1. การให้กู้พิเศษแก่สมาชิก เพื่อ

                 (1) เพื่อการเคหะ สงเคราะห์

                 (2) เพื่อซื้อยานพาหนะ

                 (3) เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของครอบครัว

                 (4) เพื่อการอันจำเป็นตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

          1.2. กู้พิเศษ วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด หรือ อายุผู้กู้ไม่เกิน 75 ปี สุดแต่เงื่อนไขใดจะถึงก่อน เงินรายได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 18

          1.3. หลักประกัน ดังนี้

                 (1) อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจำนองรายอื่น จำนองเป็นหลักประกันเต็มจำนวนเงินกู้ไม่เกินร้อยละ80แห่งมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น

                 (2) หลักทรัพย์รัฐบาลจำนำเป็นประกันเงินกู้รายนั้นไม่เกินร้อยละ 80 แห่งมูลค่าของหลักทรัพย์นั้น

                 (3) บัญชีเงินฝากในสหกรณ์จำนำเป็นหลักประกันได้ภายในจำนวนร้อยละ 90 ของเงินคงเหลือในบัญชี

                 (4) ตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์จำนำเป็นประกันได้ภายในจำนวนร้อยละ 90 ของจำนวนมูลค่าต้๋ว

   


Visitors: 119,904