เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญมี 5 ประเภท ดังนี้

          1. เงินกู้สามัญ

          2. เงินกู้สามัญสวัสดิการแก่สมาชิกเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

          3. เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของครอบครัว

          4. การให้สวัสดิการเงินกู้เพื่อจัดซื้ออาวุธปืน

          5. การให้สวัสดิการเงินกู้เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์

.................................................................................................................................................................

1.เงินกู้สามัญ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

    1.1 เงินกู้สามัญที่มีผู้ค้ำประกัน 

         1.1.1. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

          1.1.2. กู้ได้ไม่เกิน 2,500,000.- บาท หรือ 100 เท่า แห่งเงินรายได้รายเดือน สุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า

          1.1.3. ยื่นกู้วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 รายได้รายเดือนคงเหลบือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 18 ส่งชำระได้ไม่เกิน 240 งวด หรือ อายุผู้กู้ไม่เกิน 75 ปี สุดแล้วแต่เงื่อนไขใดจะถึงก่อน

          1.1.4. จำนวนเงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกันได้ไม่เกิน 2,500,000.- บาท

          1.1.5. มีหลักประกัน ดังนี้

                (ก) เงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท มีหุ้นหรือหุ้นรวมกับเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของสัญญาเงินกู้ ต้องมีผู้ค้ำประกัน 3 คน และเป็นสมาชิก สสธท.

                (ข) เงินกู้ 1,000,001 - 1,500,000 บาท มีหุ้นหรือหุ้นรวมกับเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของสัญญาเงินกู้ ต้องมีผู้ค้ำประกัน 5 คน และเป็นข้าราชการอย่างน้อย 3 คน และเป็นสมาชิก สสธท.

                (ค) เงินกู้ 1,500,001 - 2,000,000 บาท มีหุ้นหรือหุ้นรวมกับเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของสัญญาเงินกู้ ต้องมีผู้ค้ำประกัน 7 คน และเป็นข้าราชการอย่างน้อย 4 คน และเป็นสมาชิก สสธท.

                (ง) เงินกู้ 2,000,001 - 2,500,000 บาท มีหุ้นหรือหุ้นรวมกับเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 16 ของสัญญาเงินกู้ ต้องมีผู้ค้ำประกัน 7 คน และเป็นข้าราชการอย่างน้อย 4 คน และเป็นสมาชิก สสธท.

    1.2 เงินกู้สามัญที่ไม่มีผู้ค้ำประกัน

          1.2.1. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า  6 เดือน

          1.2.2. ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ  90 ของมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วและหรือเงินฝากของตนเอง ณ เดือนที่ยื่นกู้ได้ไม่เกิน 2,500,000.- บาท

          1.2.3. ยื่นกู้วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ส่งชำระได้ไม่เกิน 240 งวด

          1.2.4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ -0.25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญที่ใช้ผู้ค้ำประกัน 

          1.2.5. ยื่นกู้ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันทำการสุดท้ายของเดือน

2.เงินกู้สามัญสวัสดิการแก่สมาชิกเพื่อพัฒนาวิชาชีพ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

         2.1. เพื่อการศึกษาต่อเกี่ยวกับ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในระดับปริญญาตรี หรือ สูงกว่า รวมถึงการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสมาชิก

          2.2. กู้ได้ไม่เงิน 200,000 บาท หรือ ยี่สิบเท่าของรายได้รายเดือน มีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินกู้ เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีผู้ค้ำประกัน 2 คน ระยะเวลาในการส่งชำระหนี้ ได้ไม่เกิน 100 งวด

          2.3. การส่งชำระ

                (1) ในระหว่างการศึกษา ให้ปลอดชำระหนี้เงินต้น แต่ต้องชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

                (2) ให้เริ่มส่งชำระต้นเงิน พร้อมดอกเบี้ยเมื่อเข้ากรณีใด กรณีหนึ่ง ดังนี้

                      (ก) จบการศึกษา สิ้นสุดระยะเวลาของการหลักสูตรการศึกษา

                      (ข) ลาออกจากการศึกษา

                      (ค) ถูกให้ออกจากการศึกษา

                      (ง) ผู้กู้สมัครใจส่งชำระก่อน

                      (จ) ครบระยะเวลา 2 ปี ตามหนังสือกู้โดยนับตั้งแต่วันที่ทำหนังสือกู้

          2.4. กู้เพื่อการศึกษาดูงาน

                (1) กู้ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

          2.5. การกู้สามัญสวัสดิการกู้ได้เพียงคนละ 1 สัญญา และต้องไม่มีสัญญากู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

3. เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของครอบครัว มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

          3.1. กู้ได้ไม่เงิน 100,000 บาท หรือ ยี่สิบเท่าของรายได้รายเดือน มีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินกู้ เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี  และมีผู้ค้ำประกัน 2 คน ระยะเวลาในการส่งชำระหนี้ ได้ไม่เกิน 28 งวด

          3.2. การส่งชำระหนี้ ให้ส่งชำระเงินต้นในสิ้นเดือนที่ 13 เป็นเดือนแรก

          3.3. การกู้สามัญสวัสดิการกู้ได้เพียงคนละ 1 สัญญา และต้องไม่มีสัญญากู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

4. การให้สวัสดิการเงินกู้เพื่อจัดซื้ออาวุธปืน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

          4.1. เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

          4.2. ต้องยื่นกู้พร้อมเอกสารขของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติอาวุธปืน (ป.๓) และมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

          4.3. วงเงินกู้เท่ากับราคาปืนที่ต้องการซื้อ และบวกค่าดำเนินการไม่เกิน 10,000 บาท แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท และเมื่อรวมกับสัญญาเงินกู้สามัญอื่นๆ ต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

          4.4. มีสมาชิกค้ำประกัน 2 คน

          4.5. ส่งชำระไม่เกิน 60 งวด

5. การให้สวัสดิการเงินกู้เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

         5.1. เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

          5.2. สมาชิกต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

          5.3. วงเงินให้กู้ไม่เกิน 50,000 บาท และเมื่อรวมกับสัญญาเงินกู้สามัญอื่นๆ ต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

          5.4. มีสมาชิกค้ำประกัน 1 คน

          5.5. ส่งชำระไม่เกิน 36 งวด

Visitors: 119,907