เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินมี 4 ประเภท  ดังนี้

          1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

          2. เงินกู้ปันผล - เฉลี่ยคืนเพื่อเหตุฉุกเฉิน

          3. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ

          4. เงินกู้ATMเพื่อเหตุฉุกเฉิน

..............................................................................................................................................................................

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

          1.1. กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกินจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว หรือ ไม่เกิน 60,000.- บาท สุดแต่จำนวนไหนจะน้อยกว่า

          1.2. หลังหักชำระหนี้แล้ว ต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 500.- บาท

          1.3. กรณีเป็นสมาชิกสมทบ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นที่ชำระแล้ว และหรือเงินฝากกับสหกรณ์

2. เงินกู้ปันผล - เฉลี่ยคืนเพื่อเหตุฉุกเฉิน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

         2.1. กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินปันผล และหรือเฉลี่ยคืนปีที่ผ่านมา

          2.2. ยื่นกู้ภายในเดือน กันยายน - พฤศจิกายน ของปีนั้นๆ

          2.3. หักชำระคืนจากเงินปั่นผล - เฉลี่ยคืนที่ได้รับในปีนั้นๆ

3. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

          3.1. กู้ได้ไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกินจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว หรือ ไม่เกิน 100,000.- บาท สุดแต่จำนวนไหนจะน้อยกว่า

          3.2. หลังหักชำระหนี้แล้ว ต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

          3.3. กรณีเป็นสมาชิกสมทบ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นที่ชำระแล้ว และหรือเงินฝากกับสหกรณ์

4. เงินกู้ATMเพื่อเหตุฉุกเฉิน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

          4.1. กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกินจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว สุดแต่จำนวนไหนจะน้อยกว่า

          4.2. หลังหักชำระหนี้แล้ว ต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

     ให้มีสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ และเงินกู้ATM เพื่อเหตุฉุกเฉิน ได้เพียงสัญญาเดียว และ/หรือ เงินกู้ปันผล-เฉลี่ยคืนเพื่อเหตุฉุกเฉิน  ได้อีกหนึ่งสัญญา

Visitors: 52,489