เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน


กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินมี 3 ประเภท  ดังนี้

          1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

          2. เงินกู้ปันผล - เฉลี่ยคืนเพื่อเหตุฉุกเฉิน

          3. เงินกู้ATMเพื่อเหตุฉุกเฉิน

 ..............................................................................................................................................................................

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

          1.1. กู้ได้ไม่เกิน 100,000.-บาท หรือ  4 เท่าแห่งเงินรายได้รายเดือนของสมาชิกนั้น  หรือ เท่ากับจำนวนหุ้นที่สมาชิกชำระเต็มมูลค่าแล้ว สุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า

          1.2.  ยื่นกู้วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 รายได้รายเดือนคงเหลือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12 ส่งชำระได้ไม่เกิน 20 งวด

          1.3.  กรณีที่สมาชิกน้้นยังมีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่ และต้องการยื่นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินดังกล่าวใหม่ ให้ยื่นกู้ภายในวันที่ 1-10 ของทุกเดือน โดยสหกรณ์จะหักกลบลบหนี้และจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้กับสมาชิก

          1.4.  กรณีเป็นสมาชิกสมทบ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นที่สมาชิกชำระเต็มมูลค่าแล้ว และหรือเงินฝากกับสหกรณ์

2. เงินกู้ปันผล - เฉลี่ยคืนเพื่อเหตุฉุกเฉิน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

         2.1. กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินปันผล และหรือเฉลี่ยคืนปีที่ผ่านมา

          2.2. ยื่นกู้ภายในเดือน กันยายน - พฤศจิกายน ของปีนั้นๆ

          2.3. หักชำระคืนจากเงินปั่นผล - เฉลี่ยคืนที่ได้รับในปีนั้นๆ

3. เงินกู้ATMเพื่อเหตุฉุกเฉิน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

          3.1. กู้ได้ไม่เกิน 100,000.- บาท หรือ 4 เท่าแห่งเงินรายได้รายเดือนของสมาชิกนั้น หรือ เท่ากับจำนวนหุ้นที่สมาชิกชำระเต็มมูลค่าแล้ว สุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า

          3.2. ยื่นกู้วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 รายได้รายเดือนคงเหลือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 18 ส่งชำระได้ไม่เกิน 12 งวด

     ให้มีสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ และเงินกู้ATM เพื่อเหตุฉุกเฉิน ได้เพียงสัญญาเดียว และ/หรือ เงินกู้ปันผล-เฉลี่ยคืนเพื่อเหตุฉุกเฉิน  ได้อีกหนึ่งสัญญา

Visitors: 119,902