ประเภทเงินกู้


  • กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินมี 3 ประเภท ดังนี้ 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2. เงินกู้ปันผล - เฉลี่ยคืนเพื่อเหตุฉุกเฉิน 3.เงินกู้ATMเพื่อเหตุฉุกเฉิน ..............................

  • เงินกู้สามัญมี 5 ประเภท ดังนี้ 1. เงินกู้สามัญ 2.เงินกู้สามัญสวัสดิการแก่สมาชิกเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 3.เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของครอบครัว 4.กา...

  • เงินกู้พิเศษมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1.1. การให้กู้พิเศษแก่สมาชิก เพื่อ (1) เพื่อการเคหะ สงเคราะห์ (2) เพื่อซื้อยานพาหนะ (3) เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของครอบค...


Visitors: 118,224