เกี่ยวกับสหกรณ์

วิสัยทัศน์

          เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง ยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาล นำประโยชน์และความสุขสู่สมาชิก

 

พันธกิจ

          1. สร้างและดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ให้กับสหกรณ์

          2. ส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์ และสนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุข และครอบครัวเป็นสมาชิกของสหกรณ์

          3. จัดบริการทางการเงิน สวัสดิการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและความสามารถของสหกรณ์ 

          4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่สมาชิกและสหกรณ์

          5. การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการของสหกรณ์

 

วัฒนธรรมองค์กร

          ยิ้มแย้ม    แจ่มใส   ใส่ใจบริการ

 

ประวัติ

          จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 4 กรกฎาคม 2528  สมาชิกแรกตั้ง 332 คน ทุนดำเนินงาน 43,470.- บาท

 

ภาระกิจหลักสหกรณ์

          1. ให้สินเชื่อแก่สมาชิก

          2. รับฝากเงิน - ส่งเสริมการออม

          3. จัดสวัสดิการแก่สมาชิก 

Visitors: 115,373